Platform en Stichting Bescherming Burgerrechten

Werkterrein: Maatschappelijke ondersteuning
Bookmark and Share

Contactgegevens

Contactpersoon
Tijmen Wisman, voorzitter
Postadres
Weteringschans 259
Plaats
1017XJ Amsterdam
Email
contact@platformburgerrechten.nl.
Website
http://platformburgerrechten.nl/

Hieronder leest u meer over Het Platform Bescherming Burgerrechten en de Stichting Bescherming Burgerrechten.

Het Platform Bescherming Burgerrechten is op 17 mei 2009 opgericht op initiatief van het Humanistisch Verbond en wordt sinds oktober 2010 gefaciliteerd door de Stichting Bescherming Burgerrechten.

Het Platform is een netwerk van organisaties, groepen en personen die elkaar vinden in het streven naar een betere waarborging en versterking van de burgerrechten in Nederland, in het bijzonder het recht op de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit, digitale autonomie en het recht op persoonlijke controle over (en bezit van) persoonsgegevens.

Het Platform biedt in dat kader organisaties en actieve burgers gelegenheid om op het terrein van privacy- en burgerrechtengerelateerde onderwerpen elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en al of niet gezamenlijk initiatieven te ontplooien. Daarin laat het zich bijstaan door een aantal juridisch adviseurs, advocaten en andere deskundigen uit zowel academische als politieke/bestuurlijke kring. Het Platform biedt tevens gelegenheid tot dialoog met relevante maatschappelijke partijen, waaronder politici, bestuurders, bedrijven, journalisten en wetenschappers.

Het Platform kent een open structuur en wil een ontmoetings- en uitwisselingsplek zijn voor organisaties, groeperingen en personen die de vrijheid van de individuele mens hoog in het vaandel hebben staan. Deelnemers aan het Platform komen in de regel eens per maand samen om actuele ontwikkelingen te bespreken, kennis en advies uit te wisselen en elkaar op de hoogte te houden van activiteiten binnen ieders specifieke domein.

Nieuwe partijen zijn altijd welkom. Heeft u als organisatie of persoon interesse om kennis te maken, mee te denken of deel te nemen aan het Platform? Neem gerust contact op met onze voorzitter.

Op 26 oktober 2010 is de Stichting Bescherming Burgerrechten opgericht. De oprichting van de stichting was een logisch vervolg op de oprichting van het Platform Bescherming Burgerrechten op 17 mei 2009. Met de oprichting van de stichting – die onder meer het Platform ondersteunt – is een volgende stap gezet met het oog op vergroting van invloed en effectiviteit ten aanzien van de bescherming van burgerrechten in Nederland.
Doelstelling

Het doel van de Stichting Bescherming Burgerrechten is het beschermen van het onvervreemdbare bezit van klassieke burgerrechten, waaronder in het bijzonder het recht op de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit en het recht op persoonlijke controle over (en bezit van) persoonsgegevens.Daarnaast verricht zij verdere handelingen, die met het vorenstaandeverband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Waarom is privacy een belangrijk thema? Onder verwijzing naar een veiliger samenleving of een betere dienstverlening worden steeds vaker allerlei soorten persoonsgegevens opgeslagen, verwerkt en gedeeld. Denk aan het biometrisch paspoort, het Elektronisch Patiëntendossier, of de opslag van telecommunicatiegegevens. Dit verzamelen van gegevens over burgers gebeurt overigens niet alleen door de staat, maar ook door bedrijven.

Deze ontwikkelingen zijn inmiddels uitgegroeid tot een bedreiging, niet alleen voor de privésfeer van burgers maar ook inmiddels vrij rechtstreeks voor hun veiligheid. Het risico dat burgers lopen om te worden blootgesteld aan diverse vormen van misbruik of onjuist gebruik van hun gegevens is sterk gegroeid. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot onterechte vervolging, stigmatisering, uitsluiting en observatie door geheime diensten, foutieve diagnosen, of identiteitsdiefstal.

Democratische controlemechanismen, zoals inzagerecht en correctierecht, blijven uit, evenals passende evaluaties en sancties. Ondertussen nemen bestanden ontzagwekkende proporties aan, wordt opslag van gegevens standaard en worden bestanden steeds vaker gekoppeld, ook op Europees en trans-Atlantisch niveau.

SBB wil het publiek voortdurend informeren over de ontwikkelingen die de rechten en privacy van burgers aantasten, en de krachten versterken die deze aantasting tegengaan. SBB nodigt iedere burger uit om zich te verdiepen in het thema privacy en deel te nemen aan het maatschappelijk debat. Daarom organiseert SBB symposia, debatten en lezingen, een privacy-café en onderhoudt zij een platform waar verschillende burgerrechtenorganisaties kennis en ervaringen uitwisselen. Voorts probeert zij door het voeren van proefprocessen maatregelen die raken aan de persoonlijke levenssfeer te toetsen aan het recht.

Lees hier meer over de Stichting

Het Platform en Stichting Bescherming Burgerrechten valt onder het Humanistsich Verbond en ontvangt hier ook haar post.